ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Farmer Life Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံ အတွက်
- အသက္ ၁၆ႏွစ္ မွ ၆၀ႏွစ္ အထိ အႀကဳံးဝင္သည္