ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Health Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

 

 

 

 

ကျန်းမာေရးအာမခံအသစ် ( အာမခံသက်တမ်း ၁

ှစ် ) Health Insurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသက်

တစ်ဦးချင်းအတွက်

 

အသင်းအဖွဲ6အတွက် ( အနည်းဆုံး ၅ဦး )

အကာအကွယ်

အကျိ0းခံစားခွင့်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ၆- ၇၅ )

၆ လ တစ်ကိမ်ေပး

တစ်လုံးတည်းေပး

လစဉ်ေပး

၃ လတစ်ကိမ်ေပး

၆ လတစ်ကိမ်ေပး

တစ်လုံးတည်းေပး

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 30

5,000

9,900

900

2,500

4,800

 

9,400

ေရာဂါေကာင့်ေဆးုံတက်ြခင်း

ေဆးုံတက်ရက် ၁ရက်အတက်

 

 

 

ကျပ် ၁၀,၀၀၀/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(အများဆုံးရက်ေပါင်း ၆၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေြခခံအာမခံ

ကျား/ မ

31 - 40

5,600

11,000

1,000

2,800

5,300

 

10,500

မေတာ်တဆမေကာင့်ေဆးုံတက်ြခင်း

အထိသာ)ေဆးုံတက်ရက်

အကာအကွယ်၁ယူနစ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃ရက်ေအာက်ေလျာ်ေကးမေပးပါ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50

6,700

13,200

1,100

3,300

6,400

 

12,500

ေသဆုံးြခင်း

၁၀ သိန်း ကျပ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 60

8,400

16,500

1,400

4,200

8,000

 

15,70015,700

၁ ယူနစ် မှ ၁၀ ယူနစ်ထိဝယ်ယူိုင

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 - 75

12,900

25,300

2,200

6,400

12,300

 

24,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရ8းချယ်ိုင်သည့်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ခွဲစိတ်ကုသြခင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျြခင်း

 

အာမခံအကာအကွယ်(၁)

ကျား/ မ

6 - 75

8,400

16,500

1,400

4,200

8,000

 

15,700

 

 

၁ ယူနစ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁ ယူနစ် မှ ၁၀ ယူနစ်ထိဝယ်ယူိုင်)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေရ8းချယ်ိုင်သည့်အာမခံအ

ကျား/ မ

6 - 75

4,500

8,800

800

2,200

4,300

 

8,400

ေဆးုံ/ေဆးခန်းြပသြခင်း

၁ ကိမ်ြပလင် ၂,၅၀၀ ကျပ်

ကာအကွယ်(၂)

 

(၁ ယူနစ် မှ ၁၀ ယူနစ်ထိဝယ်ယူိုင်)

၁ ယူနစ်အတက် ၄ ကိမ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁ ယူနစ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မှတ်ချက်။

(၁) ယခုဇယားသည် (၁) ယူနစ်လင် ေပးသွင်းရမည့်ေငွကျပ်ြဖစ်ပီး (၁)ယူနစ်မှ (၁၀)ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူ ု ိ င်ပါသည်။

(၂) အေြခခံအာမခံအကာအကွယ်ှင ့ ် ေရ8းချယ် ု ိ င်သည့်အာမခံအကာအကွယ်(၁)(၂)တိ  ု က ု ိ တ ဲ ွ ဖက်၍ဝယ်ယူ ု ိ င်သည်။ ေရ8းချယ် ု ိ င်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များကိုသီးြခားမေရာင်းပါ။ အေြခခံအာမခံအကာအကွယ်က ု ိ သီးြခား ဝယ်ယူ ု ိ င်သည်