ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Short Term Endowment Life Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ