ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Snake Bite Life Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

ေႁမြအႏၲရာယ္ အသက္အာမခံ အတြက္
- အနည္းဆုံးအာမခံ (၁)ယူနစ္မွ အမ်ားဆုံး (၁၀)ယူနစ္အထိထားရွိႏိုင္ပါသည္။
- (၁)ယူနစ္ကိုလွ်င္ က်ပ္ (၅၀၀)ႏႈန္း