ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Group Life Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

စုေပါင္းအသက္အာမခံအတြက္
- ၁၈ႏွစ္မွ ၆၀ႏွစ္အထိ ျဖစ္ရမည္ ။
- အသက္၄၅ႏွစ္ ေက်ာ္လ်င္ ေဆးစစ္ရမည္ ။
- အာမခံထားေငြ ၁၀၀၀၀၀၀ က်ပ္ထက္ေက်ာ္လ်င္ ေဆးစစ္ရမည္ ။
- အာမခံထားသူ အနည္းဆံုး ၅ ဦး ရွိရပါမည္ ။