ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Health Insurance

Health Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အပိုအကာအကြယ္ (၁)

ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အပိုအကာအကြယ္ (၂)

ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ အပိုအကာအကြယ္ (၃)