ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Special Travel Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

အထူးခရီးသြားအာမခံ အတြက္
- ၁ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀၀
- တစ္ဦးလ်င္ အမ်ားဆံုး ၂ယူနစ္ သာဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။