ပရီမီယံ တြက္ခ်က္ႏႈန္း

Sportsman Life Insurance

အေျခခံပရီမီယံ တြက္ခ်က္မႈ

အားကစားအသက္အာမခံ အတြက္
- (၁)ယူနစ္ကိုလွ်င္ က်ပ္ (၅၀၀၀) ႏႈန္း
- အနည္းဆုံးအာမခံ (၁)ယူနစ္မွ အမ်ားဆုံး ( ၅)ယူနစ္အထိထားရွိႏိုင္ပါသည္။
- ေလထီးခုန္ အားကစား မပါဝင္ပါ။